Yhteisen vesialueen osakaskunnan säännöt

Osakaskunnan nimi: Toivakan osakaskunta
Kotipaikka: Toivakka
Sijaintikunta: Toivakka
Kylä: Toivakka/Oravasaari
Kiinteistötunnus:  850-876-4-1

Osakaskunnan vesialue on pinta-alaltaan 1258  hehtaaria ja sen sijainti on ilmaistu karttaliitteessä. Lisäksi osakaskunnan yhteiseen alueeseen kuuluvat yhteisen vesialueen kanssa samalla kiinteistötunnuksella olevat vesijättö- ja muut yhteiset alueet.

Osakaskunta on kokouksessaan 06. päivänä toukokuuta 2022 hyväksynyt itselleen seuraavat säännöt:


1 §

Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien asioiden hoidosta.

Osakaskunnan tehtävänä on kalastuksen järjestäminen alueellaan kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti siten, että pyritään turvaaman kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.

Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous, lukuun ottamatta niitä tehtäviä, jotka jäljempänä näissä säännöissä on määrätty hoitokunnan päätösvaltaan kuuluviksi.


2 §

Osakaskunnan alueella harjoitetaan kalastusta kalastuslaissa ja sen nojalla säädetyllä sekä tarkemmin näissä säännöissä määrätyllä ja osakaskunnan kokouksen päättämällä tavalla.

Osakaskunnan kokous voi kala- tai rapukantojen tuottavuuden parantamiseksi tai säilyttämiseksi päättää kalastusta tai ravustusta koskevista rajoituksista.


3 §

Oikeus kalaveden käyttöön määräytyy pyydysyksikköjen perusteella siten, että kalavedessä käytettyjen pyydysyksiköiden kokonaismäärä on enintään 1250  pyydysyksikköä.

Eri pyydysten ja pyyntivälineiden yksiköinnistä tehdään päätös osakaskunnan kokouksessa.

Pyydysyksikköjen jako suoritetaan kunkin osakkaan vesialueosuuden mukaan tasoittamalla murto-osat lähinnä seuraavaksi suuremmaksi kokonaisluvuksi. Jaon perusteena käytetään kiinteistöjen yhteistä vesialueosuuslukua.

Osakkailta lunastamatta jääneistä pyydysyksiköistä voidaan myöntää kalastuslupia vapaa-ajan- ja kaupalliseen kalastuksen, koe- ja tutkimustoimintaan sekä hoitokalastukseen.

Pyydysyksiköt voidaan jakaa osakaskunnan päätöksellä myös muun perusteen mukaan.


4 §

Osakkailta ja muilta osakaskunnan vesillä kalastavilta perittävistä pyydysyksikkö- ja muista kalastuksen harjoittamiseen liittyvistä maksuista päätetään osakaskunnan kokouksessa.

Osakaskunta voi kalaveden hoitoa ja muita osakaskunnan menoja varten määrätä osakkaiden suoritettavaksi maksun, jonka peruste on kunkin vesialueosuus tai muu tapauskohtaisesti osakaskunnan kokouksessa päätettävä peruste.


5 §

Oikeus kalastaa osakaskunnan yhteisellä vesialueella voidaan antaa vuokralle osakaskunnan kokouksen päätöksellä.

Osakkaalla on oikeus ilman muiden osakkaiden suostumusta antaa toiselle luvan vastikkeetta tai vastiketta vastaan käyttää hänelle yhteisellä vesialueella kuuluvaa kalastusoikeuttaan. Luovutuksesta on ilmoitettava hoitokunnalle.


6 §

Osakaskunta päättää kokouksessaan siitä, millä tavalla kalastusoikeus osoitetaan seisovilla pyydyksillä kalastettaessa.

Osakaskunnan vesialueella muutoin kuin yleiskalastusoikeuksin kalastusta harjoittavat henkilöt voidaan osakaskunnan kokouksen päätöksellä velvoittaa antamaan kalastusta ja sen tuottoa koskevia tietoja kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla.


7 §

Osakaskunta päättää kokouksessaan yhteisen vesialueen kalastuksen järjestämisestä ja kalaveden hoitotoimenpiteistä.

Osakaskunnan kokouksessa päätetään alueen tai sen osan käytöstä muuta tarkoitusta kuin kalastusta varten, mukaan lukien metsästyksen harjoittamisesta alueella, ja tällaisesta käytöstä perittävästä korvauksesta.


8 §

Ellei kokouspäätöksessä tosin määrätä, on 3–7 pykälissä tarkoitettu päätös voimassa toistaiseksi.


9 §

Osakaskunnan päätäntävaltaa käyttää osakaskunnan kokous. Osakaskunnan varsinainen kokous tulee järjestää vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Osakaskunnan kokouksen kutsuu koolle hoitokunta.

Osakaskunnan kokouksesta kuulutetaan sanomalehdessä ja sähköpostilla tai kirjeellä osakkaan osakaskunnalle ilmoittamaan osoitteeseen. Kuulutus on julkaistava ja sähköpostit tai kirjeet on lähetettävä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsussa tulee olla mainittuna kokouksen aika, paikka ja siellä ratkaistavat asiat sekä missä ja milloin kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävänä.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa seitsemännestä kokouspäivän jälkeisestä päivästä lukien siihen saakka kunnes kokouspäivästä on kulunut 60 päivää.

Kokouksessa ei saa ratkaista asioita, joista kokouskutsussa ei ole ilmoitettu.


10 §

Hoitokunta voi tarvittaessa päättää ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta. Jos osakkaat, joiden yhteenlasketut osuudet edustavat vähintään kymmenettä osaa kaikista osuuksista, sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti vaativat, ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle 3 viikon kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä esitettiin hoitokunnalle tai toimitsijalle.


11 §

Osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa:

1) esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta;

2) esitetään ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja kertomus toiminnasta;

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille;

4) tehdään näiden sääntöjen 3–7 §:ssä tarkoitetut päätökset;

5) päätetään kalastuslain 82 §:n mukaisen omistajakorvauksen käytöstä;

6) hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi/tulevaksi vuodeksi;

7) hyväksytään osakaskunnalle toimintasuunnitelma kuluvaksi/tulevaksi vuodeksi;

8) määrätään hoitokunnan jäsenten, hallinnon tarkastajien, kokousedustajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot;

9) valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi kaksi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet;

10) valitaan Yksi henkilöä ja  varahenkilö tarkastamaan tulevan toimintakauden hallintoa ja tilejä;

11) valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalatalousalueen kokouksiin;

12) päätetään sanomalehdestä, jossa osakaskunnan kokouksista tiedotetaan;

13) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista;

14) käsitellään muut esille tulevat asiat.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty toimikaudesta, jatkavat edellä kohtien 9–11 nojalla valitut henkilöt tehtävissään, kunnes uusi valintapäätös on täytäntöönpanokelpoinen.


12 §

Osakaskunnan hoitokunnan päätökset, kalastusviranomaisen määräykset, osakaskunnalle annetut haasteet tai muut tiedonannot saatetaan osakaskunnan osakkaiden tietoon ilmoittamalla niistä lähinnä seuraavassa osakaskunnan kokouksessa.


13 §

Osakaskunnan kokouksessa kullakin osakkaalla on osuuttaan vastaava äänioikeus. Kokouksen puheenjohtajaa valittaessa ja äänestysluetteloa hyväksyttäessä on kuitenkin jokaisella kokoukseen osaa ottavalla yksi ääni ja, jos osakaskunnan kokouksessa osanottajat siitä yksimielisesti sopivat, voidaan kokouksessa muutkin päätökset tehdä niin.

Kokouksessa osakasta voi edustaa hänen valtuuttamansa asiamies. Kokouksessa ei kuitenkaan kukaan saa äänestää enemmällä kuin kolmellakymmenellä prosentilla läsnä olevien yhteenlasketusta äänimäärästä. Jos useammalla osakkaalla on sama asiamies, äänimääräleikkuri kohdistetaan koko asiamiehen edustamaan äänimäärään.

Kokouspäätösten teossa, äänestystulosten laskemisessa ja päätösten täytäntöönpanossa noudatetaan muilta osin yhteisaluelakia.


14 §

Osakaskunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä kokouksen aika ja paikka, miten kokous on kutsuttu koolle, läsnä olevat osakaskunnan osakkaat tai heidän asiamiehensä, kunkin äänimäärä sekä kokouksessa tehdyt ehdotukset, tapahtuneet äänestykset sekä kokouksen päätökset.

Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkistajaa. Milloin puheenjohtaja itse pitää pöytäkirjaa, pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkistaja.


15 §

Osakaskunta valitsee hoitokunnan, johon kuuluu neljä jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varamiehet. Hoitokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensi kerran valituista jäsenistä eroaa ensimmäisen vuoden lopussa arvan mukaan puolet ja toisen vuoden lopussa jäljelle jääneet jäsenet. Sen jälkeen erovuoroisuus ratkaistaan siten, että puolet jäsenistä on valitsemisjärjestyksessä kunakin vuonna erovuorossa.

Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hoitokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varamiehistään on saapuvilla.

Hoitokunnan kokouksissa johtaa puhetta hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hoitokunnan päätökseksi katsotaan se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Hoitokunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, johon on kirjattava kokouksen aika ja paikka, läsnä olleet henkilöt sekä kokouspäätökset.

Hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja käyttää hoitokunnan puolesta puhevaltaa tuomioistuimessa ja viranomaisen luona, jollei hoitokunta jossakin asiassa erikseen määrää toista asiamiestä.


16 §

Sen lisäksi mitä kalastuslaissa ja yhteisaluelaissa sekä niiden nojalla muutoin on säädetty tai määrätty tulee hoitokunnan:

1) johtaa osakaskunnan toimintaa;

2) valvoa osakaskunnan etua;

3) tehdä osakaskunnan kokoukselle osakaskunnan toimintaa koskevia ehdotuksia ja valmistella osakaskunnan kokouksessa esille tulevat asiat;

4) panna täytäntöön osakaskunnan kokouksen päätökset sekä huolehtia niiden tiedottamisesta;

5) huolehtia osakaskunnan taloudenpidosta ja omaisuudesta;

6) edustaa osakaskuntaa yhteisen alueen käyttöä ja hoitoa koskevissa asioissa yksityistä osakasta ja kolmatta henkilöä kohtaan;

7) pitää luetteloa osakaskunnan osakkaista ja heidän äänimääristä;

8) valvoa osakaskunnan sääntöjen ja päätösten noudattamista; sekä

9) ilmoittaa hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tultua valituiksi heidän nimensä ja postiosoitteensa aluehallintovirastolle, Maanmittauslaitokselle sekä sen kalatalousalueen hallitukselle, jonka alueella osakaskunta toimii;

10) päättää osakaskunnan toimintasuunnitelmassa määriteltyjen ehtojen puitteissa seuraavista asioista:

  • suostumuksen antamisesta merkitykseltään vähäisen laiturin, kaapelin, johdon tai muun sellaisen laitteen sijoittamiseksi,
  • kilpailujen ja muiden järjestettyjen tilaisuuksien järjestämiseksi,
  • vainajan tuhkan sirottamiseksi yhteiselle alueelle,
  • suostumukset vähäisiin ruoppauksiin ja ruoppausmassojen sijoittamiseen
  •  suostumukset kalastus- ym. tutkimuksiin osakaskunnan alueella.
  • …. (päätösvalta voidaan antaa hoitokunnalle vain merkitykseltään vähäisissä asioissa, ks. yhteisaluelaki 19 §)

17 §

Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja yksi hoitokunnan jäsen yhdessä.


18 §

Osakaskunnan toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Osakaskunnan tilinpäätös ja kertomus toiminnasta on annettava hallintoa tarkastaville henkilöille ennen helmikuun loppua. Tarkastajien on annettava kertomuksensa hoitokunnalle ennen maaliskuun loppua.


19 §

Osakkaalla on oikeus tutustua osakaskunnan kirjanpitoon ja muihin osakaskunnan toimintaan liittyviin asiakirjoihin. Osakkaalla on oikeus käyttää avustajaa sekä oikeus saada jäljennöksiä kirjanpidosta ja muista asiakirjoista. Tällöin osakaskunnalla on oikeus saada osakkaalta korvaus osakaskunnalle aiheutuneista asiakirjojen jäljentämis- ja lähettämiskuluista.


20 §

Osakas voi vaatia hoitokunnalle toimitetulla oikaisuvaatimuksella tai kanteella käräjäoikeudessa laittoman, sääntöjen vastaisen tai oikeuttaan loukkaavan päätöksen oikaisemista sen mukaan, kuin siitä on yhteisaluelaissa säädetty.


21 §

Osakaskunnalla voi olla sihteeri, rahastonhoitaja, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymiä kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä, jotka hoitokunta ottaa toimiinsa ja vapauttaa tehtävistään. 

Toivakan osakaskunta

© Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi